Érsekcsanád történetének válogatott bibliográfiája

Könyvek:

Baky István: Rövid vázlat a Csanádi Ref. Egyház életéből. Függelékül a Csanádi Reform. Egyház számadása az 1890/1-ik egyházi évekről. Budapest, Athenaeum, 1892.

Berauer József: A Kalocsa-Egyházmegyei róm. kath. népiskolák története. Kalocsa, 1896. 106. p.

Bognár András (közread.): Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1984. 71. p.

Borosy András (közread.): Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicolaris összeírása. Budapest, Pest Megyei Levéltár, 1997. 2. köt. 796-799. p.

Dr. Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Budapest. Országos Monografia Társaság. 1910. 1. köt. 61. p.

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1894. 2. köt. 195. p.

Danyi Dezső - Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Budapest, 1960. 118-119. p.

Fényes Elek (szerk.): Magyarország geographiai szótára. Pest. 1851. 1. köt. 197. p.

Fényes Elek: Magyarországnak s' a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben. Pest, 1836-1841.

Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegye monographiája. Budapest, 1876-77. 3. rész, 289. p.

Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. Budapest, 1989. 442. p.

Győrffy György: István király és műve. Budapest, Balassi Kiadó, 2000. 174. p.

Horváth M. Ferenc és Szabó Attila (közread.): Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása. Budapest, Pest Megyei Levéltár, 2000. 93-96. p.

Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történeti helynévtára. Szabadka, 1909. 4. köt. 17. p.

Iványosi-Szabó Tibor (szerk.): Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak Duna-Tisza közi történetéhez. Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 1976. (A Bács-Kiskun megyei Levéltár kiadványai 3.) (A csanádi említések: 72, 346, 347, 372, 463, 470, 482, 592, 639, 665, 670, 701. p.)

Iványosi-Szabó Tibor (szerk.): A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1988. (A csanádi említések: 131, 246, 300, 301, 363, 367, 449, 459. p.)

Jeney Andrásné, Tóth Árpád (szerk.): A Történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján (1898-1913). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997. 220. p.

Kapocs Nándor - Kőhegyi Mihály: Katymár és környékének középkori oklevelei a Zichy-okmánytárban. Baja. Bajai Dolgozatok. 1983. 89. p.

Kőhegyi Mihály - Solymos Ede: Észak-Bácska földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos helynévtárában. Baja, 1973. 71. p.

Lakatos Andor (szerk.): A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923.Kalocsa, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, 3.) 186. p.

Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék. Budapest, kiad. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala. 1880. 1. köt. 238. p.

Szakály Ferenc (közread.): Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. Budapest, Pest Megye Monográfia Alapítvány, 1995. 68. p.

Szaszkóné Sin Aranka (szerk.): Magyarország történeti helységnévtára. Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság (1773-1808). Budapest, KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. 114. p.

Tardy Lajos: Dunai hajóút a török kiűzése után (1698). In: Régi feljegyzések Magyarországról. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, é. n. 90-99. p.

Vass Előd: Kalocsa környékének török kori adóösszeírásai. Kalocsai Múzeumi Dolgozatok. Kalocsa, 1980. 87. p.

Vályi András: Magyar Országnak Leírása. Budán, 1796. 1. köt. 367. p.

Zalotay Elemér: Baja népe az őskortól a középkorig. Baja. A Bajai Türr István Múzeum Kiadványai, 1957. 72. p.

Gyűjteményes kötetek:

H. Tóth Elvira: Négy évtized régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében (1949-1989). Cumania 12. Szerk.: Dr. Bánszky Pál és Dr. Sztrinkó István. Kecskemét, 1990. 81-233. p.

Iván lászló: Érsekcsanád református és római katolikus szülötteinek adattára 1760-1945. In: Bács-Kiskun megye múltjából 17. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 2001. 73-183 p.

Kosáry Domokos: Pest megye a kuruckorban. In: Pest megye múltjából 1. Budapest, Pest Megye Tanácsa, 1965. 9-94. p. (A cikkben több helyen említ csanádi adatokat.)

Kőhegyi Mihály: Érsekcsanád rövid története a XVIII. század végéig. In: Bács-Kiskun megye múltjából 17. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 2001. 5-71. p.

Petróci Sándor: Pest megye újjátelepülése 1711-1760 In: Pest megye múltjából 1. Budapest, Pest Megye Tanácsa, 1965. 95-153. p. (A cikkben több helyen említ csanádi adatokat.)

Vass Előd: A kalocsai náhije 1548. évi török adóösszeírása. Cumania 6. szerk: Horváth Attila. Kecskemét, 1979. 7-62. p.

Folyóiratok:

(Nagy Géza:) A csanádi kard. In: Archeológiai Értesítő. Budapest, 1901. 285-286. p.

Bárth János: Az érsekcsanádi ártéri erdők égetéses irtásának néhány emléke. In: Agrártörténeti Szemle. 1970. 470-475. p.

Bárth János: Kalocsa környéki ártéri kertek a XVIII-XIX. században. In: Agrártörténeti Szemle. 1974. 213-233. p.

Kozma Róbert: Érsekcsanád áttelepülése. In: Bajai Honpolgár. 2005. július. 9-10. p.

Egyéb források:

Helységnévtárak a KSH Könyvtár honlapján

Régi képek a Néprajzi Múzeum honlapján

(Folyt. köv.)