BAKY ISTVÁN
1842 - 1914

Baky István 1842. ápr. 20-án született Kunszentmiklóson. Itt kezdte iskoláit, majd 1855-től a nagykőrösi gimnáziumban tanult, ahol többek között Arany János is a tanára volt. 1864-ben szerzett papi képesítést a pesti teológián.
1867-ben választotta meg a Csanádi Református Gyülekezet lelkésznek. Ő szolgált a leghosszabb ideig Csanádon. Szolgálata alatt az egyházközség sokat fejlődött, több nagy építési és felújítási munkát végeztek el ebben az időszakban.
1867-ben új tető készült a templomra. 1868-69-ben az udvaron álló magtárat fedték be, új deszkázatot és cseréptetőt kapott. A templommal szemben 1872-ben épült az az iskolaépület, amelyet többszöri bővítés és átépítés után még ma is általános iskolaként használnak. 1873-ban felújították a rektor lakását. 1874-75-ben az iskola körül téglakerítések, kapuk és kisebb melléképületek épültek. 1886-ban bádogtető készült a templomtoronyra. ("Bádogozzák a csanádi templomot") Ezt követően cseréppel fedték be a lelkészlakot, minden melléképületével együtt. A legnagyobb régi harang elrepedése miatt, egy újat öntettek.
Baky István 1892 - 1897 között a Függetlenségi 48-as Párt országgyűlési képviselője volt. A Házban a naplóbíráló bizottság tagja volt, ennek tagjai hitelesítették az alsóház munkáját tartalmazó országgyűlési naplót.
Külön érdekesség, hogy Baky mindmáig az egyetlen író, aki Csanádról önálló füzetet jelentetett meg. 1878-ban adta ki az: A csanádi reform. egyház számadása az 1876/7-ik egyházi évről. - (1876. május 1.-1877. márczius 27.) S függelékül rövid vázlat a csanádi reform. egyház életéből. Baja, Streintz ny., 1878. című kis füzetét. 1892-ben jelent meg a Rövid vázlat a csanádi ref. egyház életéből. Függelékül a csanádi ref. egyház számadása az 1890/1-iki egyházi évekről. Bp., Athenaeum, 1892. című műve, amely Érsekcsanád történetének fontos és érdekes forrása. E művekben rövid leírást ad a falu és az egyházközség történetéről és 19. század végi állapotáról.
1903-ban a Solti Egyházmegye esperesévé választották. 1914-ben hunyt el. A kunszentmiklósi fölszögi öregtemetőben áll a sírja.


Érsekcsanádi képeslap 1933-ból

Baky - 1878
Baky - 1892